INCENTIUS FISCALS RODATGES NACIONALS i COPRODUCCIONS

28/01/2021
Rodatges nacionals i coproduccions

 

Les produccions espanyoles i les coproduccions internacionals poden accedir a deduccions fiscals sobre l'Impost de Societats, una vegada que obtinguin els certificats de nacionalitat espanyola i d'interès cultural emesos per ' ICAA  i que s'hagi dipositat una còpia en la Filmoteca Española o en una filmoteca oficialment reconeguda d'una Comunitat Autònoma.

RÈGIM COMÚ (Excepte Canàrias, Navarra i País Basc)

La llei que actualment està en vigor: : Artículo 36.1. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals. La llei que regula aquests incentius es pot modificar cada any pel que convé informar-se dels aspectes modificats l'any en què es realitza la inversió. Resum de l'article:

- Les inversions en produccions cinematogràfiques i audiovisuals espanyoles es realitzen habitualment mitjançant una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) que es constitueix com a productora de la pel·lícula. Aquestes inversions donen dret a la productora a una deducció fiscal del 30% del primer milió d'euros de la base de la deducció i del 25% si supera aquesta quantitat, amb un màxim de 10 milions d'euros per producció.

- La base de la deducció és igual al cost total de producció més el cost de còpies, publicitat i promoció finançat pel productor (amb un límit del 40% dels costos de producció).

- La llei estableix un requisit territorial i el 50% de la base de la deducció ha de correspondre a costos ocasionats en territori espanyol.

- També disposa expressament que la quantia de tots els incentius fiscals rebuts no podrà excedir del 50% del cost de producció.

- En el supòsit d'una coproducció, els imports es determinaran, per a cada coproductor, en funció del seu respectiu percentatge de participació en la coproducció.

- Una vegada obtingut el certificat de nacionalitat de la pel·lícula i resta de requisits sol·licitats, es poden gestionar les deduccions fiscals el mes de juliol de l'any següent del tancament de la producció.

Existeixen detalls en la llei que aquí no s'exposen, per la qual cosa recomanem anar a la literalitat de l'article 36.1 i a les respostes realitzades per l'Agència Tributària a les consultes vinculants ja realitzades (alguns aspectes estan recollits en l'apartat :  Preguntas frecuentes.CANÀRIES. Compta amb especials condicions per a accedir als incentius fiscals per ser un territori insular i ultraperifèric. S'aplica la mateixa llei comuna amb una sèrie d'increments. Aquests són les dades més importants:

- 50% de deducció del primer milió d'euros i 45% si supera aquesta quantitat, amb un màxim de 5,4 milions d'euros per producció. (Està previst que aquesta suma s'elevi a 18 milions en un curt termini)
- La producció ha d'obtenir el certificat de cinema de Canàries.
- Un mínim de dues setmanes de rodatge a Canàries.
- Contractar professionals locals i la productora han d'estar registrades en el Registre de Companyies Cinematogràfiques de Canàries.

Com a territoris forals amb fiscalitat pròpia, Navarra i País Basc tenen les seves pròpies lleis de l'Impost de Societats per la qual es regeixen els beneficis fiscals aplicables en aquestes comunitats.

NAVARRA. Es regula per l'Article 65.1. Llei foral 24/1996, de 30 de desembre, de l'Impost de societats (Text aplicable a 31 de desembre de 2016) Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals. Aquests són les dades més importants:

- 35% de deducció.
- Aplicació de deducció sense límit de quota.
- Almenys el 25% de la base de deducció ha de correspondre a les despeses realitzades a Navarra.

PAÍS BASC. Cada territori foral (Guipúscoa, Bizkaia i Llaurava) té la seva pròpia llei, en general tenen la mateixa o similar redacció. Aquests són les dades més importants:

- 30% de deducció.
- Aplicació de deducció sense límit de quota.Coproduccions Internacionals

Les coproduccions internacionals regides per convenis internacionals i que siguin considerades nacionals són considerades com a produccions nacionals pel que poden beneficiar-se de Deduccions fiscals per inversió en produccions cinematogràfiques i audiovisuals, a més de poder optar a les ajudes econòmiques de l'ICAA per a la creació, producció i promoció.

Pots trobar mes informació en el següent enllaç: acuerdos-de-coproduccion?

Assessorament i Consultes vinculants

Des de  la Spain Film Commission recomanem que la producció tingui l'assessorament d'un gabinet especialment dedicat a tributació fiscal i si és especialitzat en produccions audiovisuals millor.

Les consultes vinculants són escrits mitjançant els quals qualsevol obligat tributari pot dirigir-se a l'Administració per a preguntar sobre la interpretació i aplicació de les normes. Per això, qualsevol producció pot sol·licitar a l'Agència Tributària mitjançant preguntes concretes els dubtes sobre l'aplicació de l'incentiu fiscal. L'Agència Tributària garanteix que la resposta oferta és l'única interpretació possible de la norma tributària. Aquestes consultes vinculants ofereixen seguretat jurídica al contribuent perquè no es pot contradir el que es disposa en elles.

Darreres Notícies

AMFF 2023 ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST 23.07 - 30.07 / Mallorca


Espanya, Hub Audiovisual d' Europa


GREEN SHOOTING / RODATGES SOSTENIBLES


Jaume Ripoll, director d'Atlàntida Film Fest