BONES PRÀCTIQUES

Manual de bones pràctiques per dur a terme activitats audiovisuals a les Illes Balears

Des de la Illes Balears Film Commission promovem els rodatges i sessions fotogràfiques respectuoses amb l’entorn natural, social i professional de les illes. Per aquest motiu hem redactat aquest manual de bones pràctiques per a rodar a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera:

  • És obligatòria la sol·licitud de permisos de rodatge i l’abonament de les taxes corresponents, si escau. Cal respectar les condicions que determini l’òrgan municipal, autonòmic o estatal competent per a cada cas concret. Podeu trobar més informació sobre permisos a la secció "Permisos i Gestions" del nostre web.

  • La productora ha de disposar de l’equip de prevenció i de les assegurances adequades per a cada tipus de rodatges, que cobreixin els propis riscos i possibles danys a terceres persones, per tal de complir amb les mesures de seguretat recollides a normatives municipals i reglaments generals. És recomanable treballar amb empreses d’assegurances especialitzades en la indústria audiovisual.

  • Les empreses audiovisuals estan obligades a complir la legislació vigent en matèria de contractació dels seus treballadors i treballadores. La producció ha de respectar les taules salarials vigents i la durada de la jornada laboral, segons els convenis col•lectius i l’Estatut del Treballador. Aquí podeu consultar les taules salarials vigents segons el Conveni Estatal de la Indústria de la Producció Audiovisual per a Tècnics (BOE 24/04/2017)

  • Recomanam aplicar mesures de sostenibilitat mediambiental als rodatges (Green Film Shooting) per tal de respectar i tenir cura de l’entorn natural: reduir el consum d’electricitat; reduir els residus; reciclar o donar el material dels decorats i de l’atrezzo; ús de productes estacionals i locals als càterings; evitar les botelles de plàstic; reduir el nombre de vehicles, etc.

  • En cas d’haver veïns i comerços que es puguin veure afectats pel rodatge o sessió fotogràfica, és necessari informar-los prèviament, així com produir el menor renou possible. Recomanam notificar les persones i/o empreses afectades informant dels espais a utilitzar, el nom de la productora, nom de la producció, contacte, tipus de producció, tipus d’activitat i durada.

  • No es podran fer filmacions ni sessions fotogràfiques que vagin contra les normes de convivència social, que puguin ferir la sensibilitat dels vianants, que resultin perjudicials per a la imatge de la ciutat o els seus habitants, que atemptin contra la dignitat de les persones, que vulnerin els valors i els drets reconeguts per la Constitució o que infringeixin la normativa municipal o general aplicable.